بیمارستان اميراعلم

آدرس:
تهران، خیابان سعدي شمالي
تلفن:
66708103,66708104,66708105
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص جراحی

متخصص جراحی

متخصص بیهوشی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص گوش و حلق وبینی

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی


نرم افزار موبايل طبيبان